JML-diving

Menu
MENU

Rynek polski

Rynek polski jest rynkiem stabilnego wzrostu gospodarki narodowej. Na sytuację tą wpływ miało przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 roku i przez to napływ środków unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, kwalifikacji personelu, modernizację parków przemysłowych oraz ochronę środowiska.

Duży, zakumulowany popyt na mieszkania przyczynia się do wzrostu budownictwa mieszkaniowego, a inwestycje firm polskich i zagranicznych przekładają się na wzrost budownictwa przemysłowego. Polska, dzięki wielu inwestycjom w parki maszynowe w ostatnich latach oraz niższych kosztów pracy niż kraje „starej UE” stanowi nadal atrakcyjne miejsce na ulokowanie produkcji – czego przykładem jest znaczący eksport towarów wysoko przetworzonych do innych krajów UE.