JML-diving

Menu
MENU

Usługi środowiskowe

Świadczymy kompleksowe usługi związane z ochroną środowiska. Dotyczy to zarówno etapu inwestycyjnego, jak i utrzymaniowego. Nasi specjaliści podejmowali się różnych zadań na przestrzeni ostatnich lat, które często dotyczyły trudnych i skomplikowanych projektów.

 

Dla nowych inwestycji – sporządzenie dokumentacji dla:

 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w tym opracowanie Operatu Ochrony Środowiska (zawierającego modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń)
 • Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia
 • Procedury kompensacyjne
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko (w tym inwestycji planowanych na terytorium Słowacji)
 • Karty Informacyjne Przedsięwzięcia,
 • Pozwoleń wodnoprawnych
 • Zgłoszeń wodnoprawnych
 • Charakterystyki energetycznej projektowanych budynków
 • Pozwoleń na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • Pozwolenie na wytwarzanie, transport i przetwarzanie odpadów
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Audyty energetyczne budynków i instalacji.

 

 

Działające obiekty wspieramy:

 • Przygotowanie procedur i ewidencji niezbędnych dla obsługi wszystkich procesów związanych z ochroną środowiska
 • Zaprojektowanie odpowiedniej polityki odpadowej
 • Sporządzanie pełnej sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska wraz z przekazaniem do odpowiednich urzędów:
  • Sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska – czyli rocznego wykazu zawierającego informacje na temat korzystania ze środowiska m.in. wprowadzania gazów i pyłów do powietrza wraz z wyliczeniem należnych opłat
  •  Raportów KOBiZE – czyli raportów zawierających szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja. Usługa obejmuje również zarejestrowanie zakładu w Krajowej Bazie.
  • Sprawozdań o odpadach – czyli zbiorczego zestawienia danych o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłową ewidencją odpadów
 • Pomoc przy rejestracji urządzeń chłodniczych
 • Reprezentowanie zakładu w razie kontroli WIOŚ oraz doradztwo w kontaktach z urzędami
 • Nadzorowanie firmy w zakresie wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska
 • Doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych
 • Konsultacje ze specjalistą w zakresie ochrony środowiska – bez ograniczeń.